Aktualności SRM

III Rajd Nordic Walking w Mesznej – 2018 regulamin

REGULAMIN

III RAJDU NORDIC WALKING O PUCHAR BIAŁEGO
JELENIA Z HERBU MESZNEJ 15.09.2018 r.
1.
Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, Gmina Wilkowice, Rada Sołecka Mesznej
oraz Gminny Ośrodek Kultury „PROMYK”.
2.
Otwarcie Biura Rajdu o godzinie 10.00. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Rajdu w dniu 15.09.2018 r. w godzinach 10.00 – 11.00 lub do
wyczerpania limitu miejsc (100 miejsc).
3.
Rajd rozpocznie się 15.09.2018 r. o godz. 11.45. Start i meta na parkingu przy MOK „Nad Borami” ul. Handlowa w Mesznej. Przewidywane dotarcie do mety
około godziny 13.30.
4.
Trasa stanowi jedną pętlę, prowadzoną szlakami turystycznymi i drogami Sołectwa. Długość trasy wynosi około 8 km.
5.
Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
6.
Rajd ma charakter rekreacyjnego spotkania pasjonatów i przyjaciół, miłośników aktywności ruchowej, turystyki pieszej i górskiej, polegającego
na wspólnym (bez elementu rywalizacji i bez pomiaru czasu) przejściu trasy (technika marszu jest dowolna, ale preferowany jest marsz prawidłową techniką
nordic walking).
7.
Na początku oraz na końcu grupy uczestniczącej w Rajdzie będą maszerowali organizatorzy i instruktorzy nordic walking, których pozostałym
uczestnikom Rajdu nie wolno wyprzedzać.
8.
Podczas rekreacyjnego Rajdu w Mesznej działać będzie od godz. 10:00 do 14:00 AKTYWNA STREFA NORDIC WALKING – otwarta i bezpłatna dla wszystkich. W
ASNW każdy będzie mógł wypożyczyć profesjonalne kije do nordic walking (w wypożyczalni przewidziano 20 par) oraz skorzystać z porad sędziów,
instruktorów i trenerów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Aktywna Strefa Nordic Walking to przede wszystkim nauka prawidłowej techniki nordic
walking. Strefa będzie dostępna dla mieszkańców Gminy Wilkowice i pozostałych osób niebędących uczestnikami rajdu.
9.
Warunkiem przystąpienia do Rajdu jest złożenie podpisanego zgłoszenia (Załącznik nr 1). Co więcej, w przypadku udziału w Rajdzie osoby niepełnoletniej,
konieczne jest złożenie zgody jej rodzica/opiekuna na uczestnictwo
(Załącznik nr 2).
Ponadto do udziału można zgłaszać grupę Nordic Walking pod nazwą
(Załącznik nr 3) . Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rajdu w dniu 15.09.2018 r. w godz. 10:00 – 11:00.
10.
Osoby, które nie dostarczą Organizatorowi (Stowarzyszeniu Rozwoju Mesznej) do Biura Rajdu podpisanych dokumentów z
Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2
, nie będą mogły brać udziału w Rajdzie.
11.
Po dostarczeniu właściwie wypełnionego zgłoszenia
Załącznika nr 1
i
Załącznika nr 2
osoba stanie się uczestnikiem Rajdu i otrzyma numer startowy.
12.
Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na zgłoszeniu (Załącznik nr 1
lub Załącznik nr 2 – jeśli dotyczy) przed przystąpieniem do Rajdu. W przypadku osoby niepełnoletniej podpis składa rodzic lub prawny opiekun.
13.
Osoby poniżej 18. roku życia zobowiązane są do posiadania zgody na udział w Rajdzie podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych, który
stanowi Załącznik nr 2
. Rodzice/opiekunowie prawni powinni okazać dowód osobisty przy podpisywaniu Załącznika nr 2 w Biurze Rajdu.
14.
Dzieci poniżej 18. roku życia uczestniczą w Rajdzie pod opieką uczestnika pełnoletniego, po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna zgody
Załącznik nr 2
.
15.
Uczestnik, bierze udział w rajdzie tylko po podpisaniu zgłoszenia i oświadczenia o ochronie danych osobowych
Załacznik nr 1, Załącznik nr 2 (jeśli dotyczy) i
załacznik nr 4.
16.
Każdy zapisany uczestnik otrzyma medal za udział i kupon na ciepły posiłek na mecie Rajdu.
17.
Puchar Rajdu otrzyma najstarszy i najmłodszy uczestnik Rajdu oraz największa zgłoszona Grupa Nordic Walking. Podczas wyboru najstarszego i najmłodszego
uczestnika będzie brana pod uwagę data urodzenia (rok-miesiąc-dzień) podana w zgłoszeniu (Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2), w przypadku grupy największa
ilość zgłoszonych uczestników
. W przypadku grup o tej samej ilości uczestników Organizator zdecyduje, która z najliczniejszej grupy powinna
otrzymać Puchar.
18.
Podanie danych osobowych i uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne, lecz niepodanie daty urodzenia jest jednoznaczne z tym że uczestnik nie będzie brany pod
uwagę podczas przyznawania Pucharu dla najmłodszego i najstarszego uczestnika Rajdu Nordic Walking o Puchar Białego Jelenia z Herbu Mesznej.
19.
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju sportowego adekwatnego do warunków pogodowych, obuwia sportowego oraz kijów
do nordic walking. Mile widziane peleryny lub kurtki przeciwdeszczowe w przypadku niepogody.
20.
Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Rajdu, zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w
czasie trwania Rajdu. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie Nordic Walking na własną odpowiedzialność.
21.
Organizator posiada ubezpieczenie na imprezy organizowane przez SRM. Uczestnik Rajdu może posiadać własne ubezpieczenie NNW.

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO EGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA
ZMIANY ORAZ DODATKOWE INFORMACJE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA OFICJALNEJ STRONIE RAJDU
WWW.SRM MESZNA.eu

ORGANIZATORZY: RADA SOŁECKA MESZNEJ, STOWARZYSZENIE ROZWOJU MESZNEJ